Điều khoản và chính sách

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN
THAM GIA THÀNH VIÊN BÁN HÀNG CHARME PERFUME

1. Đối tượng tham gia

1.1. Bằng việc nhấp vào đồng ý đăng ký bạn sẽ trở thành thành viên bán hàng Charme Perfume. Thành viên sẽ được cấp mã ID sau khi được xác nhận đăng ký hoàn thành và có thể đặt mua các sản phẩm mang nhãn hiệu Charme và các sản phẩm khác mà Công ty Charme có đăng phù hợp với các Quy định và pháp luật hiện hành của CHXHCN Việt Nam. Và theo các điều khoản này Thành viên Charme phải tuân thủ Chương trình Bán hàng, Quy tắc hoạt động, chính sách, Quy định phương thức bán hàng, chấp hành nghiêm chỉnh giá bán đúng theo bảng giá niêm yết, không được phép bán sai giá quy định của công ty Charme Perfume. 

1.2. Tất cả các đối tượng đều được tham gia đăng ký để trở thành viên bán hàng Charme Perfume.

2. Đặt hàng và giao nhận Sản phẩm

2.1. Trong thời hạn của Hợp đồng này, Thành viên được quyền đặt mua Sản phẩm của Công ty không bị giới hạn về số lượng. Tuy nhiên, số lượng Sản phẩm được cung cấp có thể bị hạn chế tùy thuộc vào số lượng Sản phẩm sẵn có tại Công ty vào từng thời điểm và theo quy định riêng của CHARME PERFUME cung cấp.

2.2.Việc đặt mua Sản phẩm sẽ được thực hiện bằng việc Thành viên đặt hàng trên App quản lý, từ cấp chi nhánh hàng hóa sẽ được giữ tại kho riêng của bạn đặt tại công ty và chuyển về kho của cấp trực thuộc của cấp dưới của bạn tại công ty khi được bạn đồng ý. Hàng sẽ được công ty giao hàng trực tiếp cho bạn và xuất hóa đơn khi bạn thực hiện lệnh chuyển về kho của bạn. Số lượng có quy định mức tối thiểu 100.000.000 VND (The giá lẻ)  và tối đa 200.000.000 VND (Theo giá lẻ). Mức này có thể thay đổi khi có quy định mới ban hành. Đơn đặt hàng không yêu cầu phải có số lượng hoặc trị giá Sản phẩm tối thiểu. 

2.3. Công ty có thể chấp nhận Đơn đặt hàng hoặc một phần Đơn đặt hàng bằng việc giao Sản phẩm tương ứng cho Thành viên. Mỗi Đơn đặt hàng được Công ty chấp nhận sẽ tạo thành một Hợp đồng mua hàng hóa giữa Công ty đối với số Sản phẩm của Đơn đặt hàng tương ứng và các điều khoản của Hợp đồng này sẽ được áp dụng cho các Đơn đặt hàng đó như là một phần không tách rời của mỗi Đơn đặt hàng.

2.4 .Công ty sẽ giao Sản phẩm và Thành viên sẽ nhận Sản phẩm tại trung tâm dịch vụ cung cấp Sản phẩm của Công ty nơi Thành viên đã đặt hàng hoặc Sản phẩm có thể được gửi đén địa chỉ do Thành viên chỉ định (và được Công ty chấp nhận). Các chi phí cho việc gửi hàng sẽ được Công ty cộng thêm vào giá Sản phẩm do Thành viên chịu, trừ những Đơn đặt hàng đạt mức trị giá để được không tính chi phí gửi hàng theo Quy định của Công ty. Việc giao Sản phẩm được thực hiện sau khi Công ty đã nhận thanh toán giá bán Sản phẩm (trừ khi được Công ty đồng ý khác đi bằng văn bản).

3. Giá bán Sản phẩm

3.1 .Giá bán Sản phẩm sẽ được Quy định trong bảng giá của ghi trên COF và Công ty có thể thay đổi bảng giá bất kỳ thời điểm nào. Giá bán Sản phẩm là giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng theo Quy định của pháp luật hiện hành.

3.2 .Giá bán Sản phẩm nêu trên có thể được giảm/chiết khấu tùy theo việc mua hàng của Thành viên và căn cứ vào các điều kiện trong Chương trình bán hàng được Công ty công bố và áp dụng vào từng thời điểm. Tuy nhiên, mức giảm giá sẽ không vượt quá 50% trị giá Sản phẩm được Thành viên mua.

3.3. Để tính mức độ giảm giá/chiết khấu, Công ty sẽ sử dụng phần mềm được thiết kế chuyên dùng để theo dõi việc mua hàng của các Thành viên. Hai Bên cùng thống nhất việc tính toán của phần mềm là căn cứ cho việc giảm giá/chiết khấu.

3.4. Thành viên sẽ thực hiện thanh toán giá bán Sản phẩm trước khi nhận Sản phẩm (trừ khi được Công ty đồng ý khác đi bằng văn bản). Việc thanh toán sẽ được thực hiện bằng tiền mặt tại trung tâm dịch vụ cung cấp sản phẩm của Công ty hoặc bằng phương thức thanh toán khác được Công ty chấp nhận.

4. Thành viên bán lại Sản phẩm

4.1. Thành viên được quyền bán lại sản phẩm cho người tiêu dùng theo các điều kiện do Thành viên quyết định và phải phù hợp với chương trình, giá bán và các điều khoản của công ty Charme Perfume quy định.

4.2. Giá bán lại Sản phẩm của Thành viên cho người tiêu dùng được Công ty đề nghị áp dụng theo mức giá niêm yết trên hệ thống. Không được phép bán sai giá.

4.3. Thành viên sẽ kinh doanh Sản phẩm dưới tên của mình và tự chịu mọi chi phí cũng như rủi ro trong kinh doanh. Công ty không chịu trách nhiệm về việc kinh doanh của Thành viên bao gồm việc đăng ký, báo cáo, thực hiện các nghĩa vụ theo Quy định của pháp luật hiện hành. Thành viên sẽ không được hoàn lại các chi phí liên quan đến công việc kinh doanh của mình theo Hợp đồng này. 

5. Giới thiệu và bảo trợ Thành viên khác:

5.1 .Thành viên có thể tuyển dụng và hỗ trợ người khác có đủ điều kiện theo Quy định của Công ty trở thành đại lý phân phối sản phẩm. 

5.2. Chi tiết các quy định về việc tuyển dụng và hỗ trợ Thành viên được nêu trong Quy định của Công ty đối với Thành viên. 

6. Quyền lợi của Thành viên:

6.1. Thành viên được hưởng các quyền lợi bao gồm chiết khấu, tiền thưởng và các lợi ích khác được quy định cụ thể tại Chương trình Bán hàng của Công ty.

6.2. Chương trình bán hàng có thể được Công ty thay đổi vào từng thời điểm với điều kiện những thay đổi đó được đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được Công ty công bố cho các Thành viên. 

7. Quyền và nghĩa vụ của Thành viên:

Ngoài các quyền và nghĩa vụ khác theo Hợp đồng này, Thành viên sẽ có các quyền và nghĩa vụ như sau:

7.1. Chấp hành đầy đủ các điều khoản của Hợp đồng này, Quy định của Công ty đối với Thành viên và các Quy định của pháp luật hiện hành áp dụng đối với Thành viên. 

7.2. Đưa tin trung thực, chính xác và không gian dối về loại, chất lượng, giá cả, công dụng cách thức sử dụng của Sản phẩm được bán, về lợi ích của việc tham gia làm đại lý bán hàng của Công ty và về hoạt động của Công ty. 

7.3. Không được có các hành vi mua chuộc, dụ dỗ, nhắn tin, gọi điện thoại hoặc dùng bất kì phương tiện nào để ép buộc, lôi kéo người khác trở thành đại lý bán hàng. Đồng thời cũng không dùng hình thức trên để lôi kéo thành viên Charme của hệ thống khác vào hệ thống của mình.

7.4. Không được yêu cầu người được mình tuyển dụng trả bất kỳ khoản phí nào dưới danh nghĩa khóa học, khóa đào tạo, hội thảo, hoạt động xã hội hay các hoạt động tương tự khác. 

7.5. Thực hiện các thủ tục cần thiết theo Quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh và hoặc báo cáo (nếu có) để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Thành viên theo Hợp đồng này và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước, bao gồm nghĩa vụ về thuế (nếu phát sinh). 

7.6. Bồi thường cho Công ty, người tiêu dùng và Thành viên khác về những thiệt hại gây ra do hành vi vi phạm của Thành viên đối với các điều khoản của Hợp đồng này, Quy định của Công ty đối với Thành viên và các Quy định của pháp luật hiện hành.

7.7. Được hưởng các lợi ích của Thành viên được Quy định trong Hợp đồng này và Quy định của Công ty đối với Thành viên.

7.8. Được tham dự miễn phí các khóa đào tạo, huấn luyên do Công ty tổ chức cho các Thành viên theo chương trình đào tạo do Công ty Quy định.

8. Quyền và nghĩa vụ của Công ty:

Ngoài các quyền và nghĩa vụ khác theo Hợp đồng này, Công ty sẽ có các quyền và nghĩa vụ như sau:

8.1. Chịu trách nhiệm về tính trung thực và độ chính xác của các thông tin cung cấp cho Thành viên.

8.2 .Chịu trách nhiệm chất lượng của Sản phẩm được bán và giải quyết các khiếu nại của Thành viên và người tiêu dùng.

8.3. Chịu trách nhiệm bồi thường cho người tiêu dùng hoặc Thành viên khác về thiệt hại trong các trường hợp sau đây:

a. Thành viên gây thiệt hại cho người tiêu dùng hoặc Thành viên khác khi thực hiện đúng Quy định của Công ty đối với Thành viên.

b. Thành viên không được thông tin đầy đủ về Sản phẩm theo Quy định của pháp luật. Trừ trường hợp thiệt hại gây ra có lỗi của Thành viên hoặc Thành viên khác hoặc người tiêu dùng thì khi đó thiệt hại sẽ do bên có lỗi chịu trách nhiệm. 

8.4 .Khấu trừ tiền thuế thu nhập cá nhân của Thành viên để nộp vào ngân sách nhà nước theo Quy định trước khi thanh toán trực tiếp với các lợi ích cho Thành viên. Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản thuế nào đối với bất kỳ khoản thu nhập nào của Thành viên ngoài khoản mà Công ty trực tiếp chi trả cho Thành viên.

 

8.5 Tổ chức đào tạo, huấn luyện cho Thành viên theo chương trình đào tạo do Công ty Quy định.

9. Thời hạn và chấm dứt Hợp đồng

9.1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ghi ở trên (ngày Hợp đồng được bên sau cùng trong hai bên ký) và duy trì hiệu lực cho đến khi được chấm dứt theo điều này. 

9.2. Hợp đồng này sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau

9.3 .Trong vòng 12 tháng liên tiếp, nếu Thành viên không đặt mua Sản phẩm thì Hợp đồng này sẽ tự động chấm dứt mà không báo trước.

9.4. Thành viên có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng này sau 7 ngày làm việc kể từ ngày gửi thông báo bằng văn bản cho Công ty. 

9.5. Khi thành viên vi phạm bất kỳ Quy định nào của Hợp đồng này, các Quy định của Công ty đối với Thành viên hoặc các Quy định của pháp luật hiện hành, Công ty có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng sau 7 ngày làm việc kể từ ngày gửi thông báo bằng văn bản cho Thành viên. 

9.6 .Khi chấm dứt Hợp đồng này vì bất kỳ lý do gì, Công ty sẽ thanh toán cho Thành viên trong vòng 15 ngày làm việc tất cả mọi khoản lợi ích được bằng tiền mà Thành viên được hưởng theo Quy định của chương trình bán hàng. 

9.7. Khi mua Sản phẩm theo Quy định nêu trên, Công ty sẽ trừ đi các chi phí quản lý, chi phí tái lưu kho    theo đợt và các chi phí hành chính khác theo Quy định của Công ty và hoàn lại cho Thành viên 50% giá nhập sản phẩm.

9.8 .Khi hoàn lại tiền cho Thành viên theo Quy định tại điều 9.6, Công ty sẽ khấu trừ tiền chiết khấu, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác mà Thành viên đã hưởng từ việc mua Sản phẩm đó. 

10Quy định xử phạt

Thành viên nào vi phạm bất kì một trong các điều khoản trên thì sẽ bị công ty xử phạt như sau :

10.1 . Vi phạm lần đầu nhắc nhở, khiến trách (đối với cấp đại lý trở xuống, hành vi vi phạm chưa ảnh hưởng đến mức nghiêm trọng.)

10.2 . Vi phạm lần 2 xử phạt cắt thưởng, cắt mọi quyền lợi chính sách đi kèm, tịch thu hàng hóa không hoàn tiền. Xóa tên thành viên, hủy hợp đồng và loại khỏi hệ thống bán hàng Charme vĩnh viễn.

10.3 . Đối với cấp tổng đại lý trở lên vi phạm lần đầu cắt thưởng, lương và mọi quyền lợi đi kèm.

 Vi phạm lần 2 cắt toàn bộ lương , thưởng, tịch thu hàng hóa không hoàn tiền, không được phép khiếu nại. Xóa tên thành viên và loại khỏi hệ thống bán hàng Charme vĩnh viễn.

11. Giải quyết tranh chấp

Nếu phát sinh bất đồng hoặc tranh chấp liên quan đến việc giải thích và thực hiện Hợp đồng này thì hai bên sẽ đàm phán và thảo luận để tự giải quyết những bất đồng phát sinh trên tinh thần thiện chí và hòa giải. Trong trường hợp hai bên không tự giải quyết được, mỗi bên sẽ có quyền đưa tranh chấp đó ra cơ quan tòa án có thẩm quyền để giải quyết.

09/04/2019 20:56 |

Về Charme

Người sáng lập nước hoa Charme, chị Nguyễn Thị Thu Hường, từng tốt nghiệp thạc sỹ kinh tế tại Đại học Kinh Tế TPHCM chia sẻ về Charme với tất cả tâm huyết và mong muốn thổi 1 làn gió mới vào thị trường nước hoa Việt Nam, hương thơm đương đại theo các Brand trên thế giới, tỏa hương tốt, lưu cực lâu với mức giá ai cũng có thể dùng được.

Pupular Post